Trang chính
Trang ch? Gi?i thi?u Tin t?c S?n ph?m-D?ch v? H? th?ng phan ph?i K? thu?t an toàn Liên h?
 Ti?n ích trên site 
 Bình ch?n 
B?n ?ang s? d?ng s?n ph?m nào c?a Gas Petrolimex ?

 Gas bình 9kg
 Gas bình 12kg van ??ng
 Gas bình 12kg van ngang
 Gas bình 12kg tay cam
 Gas bình 48kg
 H? th?ng Gas b?n - Bình rút l?ngK?t qu?
Nh?ng th?m dò khác
 Tr?c tuy?n trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 T?ng c?ng 001
 Hits 001041033
IP c?a b?n: 45.89.178.34
 
Trang nh?t 25.11.2020 18:34
Tin t?c

K? thu?t phun 'hàng rào' l?a di?t tr? c? d?i

K? thu?t phun 'hàng rào' l?a di?t tr? c? d?i
(G?i lúc 10.03.2019 21:36)
S?c nóng t? l?a phá h?y thành t? bào c?a c? khi?n chúng kh?ng th? m?c l?i, qua ?ó giúp cay tr?ng phát tri?n.
(?? ??c: 1077)Xem ti?p...

Cách chơi xóc đĩa trên win2888Nh?ng b?n tin khác

Gas Petrolimex ti?p t?c gi? v?ng th??ng hi?u Vàng, th??ng hi?u Vi?t yêu thích nh?t 10 n?m li?n 2010-2019 t?i Tp. H? Chí Minh
L? gi?i thi?u và ky h?p ??ng tài tr? thi?t b? béc ??t gas di?t c?, n?m và m?m b?nh
H? th?ng béc ??t gas di?t c?, n?m và m?m b?nh
Gian l?n th??ng m?i

Nh?n di?n th??ng hi?u Gas Petrolimex

Nh?n di?n th??ng hi?u Gas Petrolimex
(G?i lúc 21.09.2015 10:24)
Th?c hi?n ch? tr??ng th?ng nh?t, ??ng b? theo nh?n di?n th??ng hi?u Petrolimex; ??ng th?i t?o s? thu?n l?i , tin c?y h?n trong quan h? giao ti?p, gi?i quy?t c?ng vi?c gi?a cán b? c?ng nhan viên và Quy Khách hàng
(?? ??c: 4268)Xem ti?p...

Nh?ng b?n tin khác

Kh?ng gi?y phép v?n chi?t n?p gas (!?)
Báo ??ng bùng phát gas gi? - Bài 2: C?n ch? tài n?ng
Báo ??ng bùng phát gas gi? - Bài 1: Gas gi? tràn lan
Ho?t ??ng khuy?n m?i

Gi?m giá khi mua m?i b? bình gas t?i các c?a hàng c?a C?ng ty Gas Petrolimex Sài Gòn!

Gi?m giá khi mua m?i b? bình gas t?i các c?a hàng c?a C?ng ty Gas Petrolimex Sài Gòn!
(G?i lúc 09.08.2010 14:04)
K? t? 01/05/2010 ??n 31/12/2010, C?ng ty TNHH Gas Petrolimex th?c hi?n ch??ng trình khuy?n m?i gi?m giá khi khách hàng mua m?i b? bình gas Petrolimex, c? th? nh? sau:
(?? ??c: 11459)Xem ti?p...

Nh?ng b?n tin khác

Ch??ng trình khuy?n m?i t? 05/10/2006 ??n 31/12/2006
Ch??ng trình khuy?n m?i t? 15/06/2006 ??n 31/08/2006
Tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng chuyên viên th? tr??ng,c?ng nh?n d?ch v? k? thu?t

Tuy?n d?ng chuyên viên th? tr??ng,c?ng nh?n d?ch v? k? thu?t
(G?i lúc 07.10.2020 10:40)
C?ng ty TNHH Gas Petrolimex ?ang c?n các v? trí sau :
(?? ??c: 77)Xem ti?p...

Cách chơi xóc đĩa trên win2888Nh?ng b?n tin khác

Tuy?n d?ng nhan viên k? toán th?ng kê, kinh doanh ti?p th?, d?ch v? k? thu?t
Tuy?n d?ng Nhan viên, Chuyên viên, CNKT
Tuy?n d?ng Nhan viên Kinh doanh và D?ch v? K? thu?t
 Giá bán l? khu v?c TpHCM 
Tháng 11/2020

S?n ph?m Giá
Bình 12 kg
 341 000
Bình 48kg 1 360 000 Video 
 Top news 
Tuy?n d?ng chuyên viên th? tr??ng,c?ng nh?n d?ch v? k? thu?t
 H? tr?  
T?NG ?àI

 (028) 80 11 12 13


↑Top 
©2010 B?n quy?n thu?c v? C?ng ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn
H? th?ng ???c xay d?ng và phát tri?n t? m? ngu?n m? Nukeviet
??a ch?: 322 ?i?n Biên Ph?, P. 22, Q. Bình Th?nh, TP HCM
?i?n tho?i : (+
0283 ) 5 121 114
Email: thaopv.pgas@petrolimex.com.vn