Trang chính
Trang ch? Gi?i thi?u Tin t?c S?n ph?m-D?ch v? H? th?ng phan ph?i K? thu?t an toàn Liên h?
 Ti?n ích trên site 
 Bình ch?n 
B?n ?ang s? d?ng s?n ph?m nào c?a Gas Petrolimex ?

 Gas bình 9kg
 Gas bình 12kg van ??ng
 Gas bình 12kg van ngang
 Gas bình 12kg tay cam
 Gas bình 48kg
 H? th?ng Gas b?n - Bình rút l?ngK?t qu?
Nh?ng th?m dò khác
 Tr?c tuy?n trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 T?ng c?ng 001
 Hits 001042014
IP c?a b?n: 45.89.178.34
 
Tin t?c » Tuy?n d?ng 28.11.2020 10:27
Tuy?n d?ng Nhan viên Kinh doanh và D?ch v? K? thu?t
G?i lúc: 28.03.2017 10:31

Xem hình
C?ng ty TNHH Gas Petolimex (Sài Gòn) ?ang tuy?n d?ng các v? trí sau :

1. Nhan viên D?ch v? K? thu?t:

        - S? l??ng : 03-05 ng??i.
        - Trình ?? : Trung c?p tr? lên các ngành C? khí, ?i?n c?ng nghi?p, Gò, Hàn...(?u tiên ?ng viên chuyên v? ngành Hàn)
        - ??a ?i?m làm vi?c : Tp. H? Chí Minh và theo yêu v?u c?ng vi?c.

2. Nhan viên Kinh Doanh bán hàng:

        - S? l??ng : 05 ng??i.
        - Trình ?? : T?t nghi?p ??i h?c các ngành Kinh t?, Qu?n tr? Kinh doanh....
        - ??a ?i?m làm vi?c : Tp. H? Chí Minh và theo yêu c?u c?ng vi?.

Yêu c?u chung:

- Gi?i tính : Nam.
- ?? tu?i : t? 22 tu?i ??n 30 tu?i.
- Kinh nghi?m t? 02 n?m tr? lên.
- L??ng tháng t? 5 - 10 tri?u (???c h??ng theo k?t qu? kinh doanh).
- Ng??i lao ??ng ???c h??ng các ch? ?? theo Lu?t lao ??ng và các ?u ??i khác...(BHXH, BHYT, BHTN, giao l?u v?n th? m?, du l?ch hàng n?m...)
- H?n n?p h? s? : T? ngày 15/06/2017 ??n h?t ngày 10/07/2017 (th? Hai ??n th? Sáu trong gi? hành chánh).
- H? s? g?i v? : Phòng T? ch?c hành chính - C?ng ty TNHH Gas Petrolimex (Sài Gòn)
- ??a ch? : 322 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 22, Qu?n Bình Th?nh, TP.HCM.
- ?i?n tho?i: 08 3512 1114 (Ext: 312 - Ms. Ph??ng-Mr Nam).

* H? s? g?m:
+ ??n ?ng tuy?n.
+ S? y?u ly l?ch (có xác nh?n c?a ??a ph??ng).
+ Gi?y ch?ng nh?n s?c kh?e c?a c? s? Y t? Nhà n??c.
+ S? h? kh?u, CMND (sao y).
+ Các v?n b?ng, ch?ng ch? (PTTH, Cao ??ng, ??i h?c....).
+ 02 ?nh 3 x 4
** L?u y: Các h? s? ch?ng th?c sao y, s?c kh?e, ... ??u kh?ng quá 06 tháng tính ??n ngày ?ng tuy?n.

( l?u y : C?ng ty nh?n h? s? ?ng tuy?n qua ???ng b?u ?i?n, tr?c ti?p t?i C?ng ty ho?c qua Mail: phuongll.pgas@petrolimex.com.vn ho?c namdh1.pgas@petrolimex.com.vn.

C?ng ty s? th?ng báo ph?ng v?n ??n ?ng viên ??t yêu c?u. C?ng ty kh?ng tr? l?i h? s? ?ng tuy?n.

H? s? ?ng viên ghi ??y ??, r? ràng là b??c quan tr?ng ?? C?ng ty xét duy?t h? s?.)

Nh?ng b?n tin khác: Giá bán l? khu v?c TpHCM 
Tháng 11/2020

S?n ph?m Giá
Bình 12 kg
 341 000
Bình 48kg 1 360 000 Video 
 Top news 
Tuy?n d?ng chuyên viên th? tr??ng,c?ng nh?n d?ch v? k? thu?t
 H? tr?  
T?NG ?àI

 (028) 80 11 12 13


↑Top 
©2010 B?n quy?n thu?c v? C?ng ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn
H? th?ng ???c xay d?ng và phát tri?n t? m? ngu?n m? Nukeviet
??a ch?: 322 ?i?n Biên Ph?, P. 22, Q. Bình Th?nh, TP HCM
?i?n tho?i : (+
0283 ) 5 121 114
Email: thaopv.pgas@petrolimex.com.vn